Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 02:54:46

Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.4/7.2014.KK z dnia 22.05.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu Ozimek, ul. Kolejowa 1”, na części działki nr 397/91 KM 7 obręb Ozimek.

Ozimek 22.05.2014r.

ZRG.6220.4/7.2014.KK                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) w związku z wnioskiem Firmy Metpol – Recykling Sp. z o.o., ul. Obrońców Stalingradu 68, 45 – 512 Opole

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu Ozimek, ul. Kolejowa 1”, na części działki nr 397/91 KM 7 obręb Ozimek.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza