Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:53:04

Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.05.2013.AU z dn. 02.01.2014 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Schodnia na dz. nr 1545/253, k.m.2, obręb Schodnia

Ozimek, dnia 2 stycznia 2014 r.

ZMG.6733.05.2013.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 2 stycznia 2014 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.05.2013.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Schodnia.


Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w miejscowości Schodnia, na działkach nr: 1545/253, k.m.2, obręb Schodnia.


W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 3 stycznia 2014 roku

 

Autor: Arkadiusz Ulman
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Arkadiusz Ulman
Insp. ds. budownictwa
tel. 77 462 28 57
e-mail: a.ulman@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2014-01-03 10:51:00
Wyświetl historię zmian