Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:33:24

Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.2014.AU z dnia 19.12.2014 r. o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycjnego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ø200 mm o długości ok. 85,0 m.b. oraz odcinka sieci wodociągowej dz 90 mm o długości około 98,0 m.b. w miejscowości Grodziec

Ozimek, dnia 19 grudnia 2014 r.

ZMG.6733.01.2014.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

  

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19 grudnia 2014 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.01.2014.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ø200 mm o długości ok. 85,0 m.b. oraz odcinka sieci wodociągowej dz 90 mm o długości około 98,0 m.b. w miejscowości Grodziec.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 936 i 933, k.m. 1, położonych w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Zarządcą drogi gminnej, Gminą Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska:

na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 19 grudnia 2014 roku

 

Autor: Arkadiusz Ulman
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Arkadiusz Ulman
Insp. ds. budownictwa
tel. 77 462 28 57
e-mail: a.ulman@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2014-12-19 08:17:00
Wyświetl historię zmian