Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 03:28:47

Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.12.2014.KK z dnia 27.10.2014r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zakupie środka trwałego – Linia do laminacji przeznaczona do produkcji wielowarstwowych laminatów z tworzyw różnego typu” na działkach o nr ewid. 2121/500, 2123/553 KM 2 obręb Schodnia oraz 401/3, 402/1, 403/3 KM 7 obręb Ozimek.

ZRG. 6220.12.2014.KK

 

                                                                                                               Ozimek 27.10.2014r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zakupie środka trwałego – Linia do laminacji przeznaczona do produkcji wielowarstwowych laminatów z tworzyw różnego typu” na działkach o nr ewid. 2121/500, 2123/553 KM 2 obręb Schodnia oraz 401/3, 402/1, 403/3 KM 7 obręb Ozimek.

 

Wnioskodawca: GLOBAU Sp. z o.o., ul. Ozimska 2a, 46 – 053 Chrząstowice

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza