Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:23:59

Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.8/8.2013/2014.KK z dnia 23.06.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana przeznaczenia magazynu na terenie istniejącego zakładu modelarskiego w miejscowości Schodnia na halę produkcyjną”, na działkach nr 2021/192, 1693/194, 1694/194 obręb Schodnia.

Ozimek 23.06.2014r.

ZRG.6220.8/8.2013/2014.KK

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) w związku z wnioskiem Firmy Joszko Modele, Joachim Joszko, Schodnia, ul. Leśna 2, 46 – 040 Ozimek

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana przeznaczenia magazynu na terenie istniejącego zakładu modelarskiego w miejscowości Schodnia na halę produkcyjną”, na działkach nr 2021/192, 1693/194, 1694/194 obręb Schodnia.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza