Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 03:51:30

Dotacje

Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

 

Burmistrz Ozimka ogłasza nabór wniosków o dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy i miasta Ozimek w roku 2015.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku, jeśli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2014 r. o godzinie 15.30.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. J. Dzierżona 4 B

46-040 OZIMEK

lub złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku (parter). Decyduje data wpływu wniosku, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegółowe informacje na temat udzielania dotacji zawarte są w uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXI/204/12 z 26.06.2012 r. oraz Nr XXIII/216/12 z 24.09.2012 r. określającej zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Ozimek.

Wzór wniosku o dotację oraz ww. uchwały, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http:// bip.ozimek.pl/ w zakładce ogłoszenia – akty prawne – uchwały.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy referatu zarządu mieniem gminnym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku pod nr telefonu 77/4622854.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bolesław Czyżewski
Insp. ds. gospodarki gruntami
tel. 77 462 28 54
e-mail: b.czyzewski@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2014-07-15 14:04:00
Wyświetl historię zmian