Data wydruku: 2022-07-05 21:18:36

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.6/4.2013.KK z dnia 08.10.2013r o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego warsztatu mechanicznego o jedno stanowisko napraw oraz zaplecze socjalne dla pracowników”, na działce nr 524/2 KM1 obręb Grodziec

Ozimek 08.10.2013r.

ZRG.6220.6/4.2013.KK                                           

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zmian.) zawiadamia, że w dniu 17.05.2013r. wpłynął wniosek Pana Daniela Klysek, Grodziec, ul. Brzozowa 3, 46 – 040 Ozimek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego warsztatu mechanicznego o jedno stanowisko napraw oraz zaplecze socjalne dla pracowników”, na działce nr 524/2 KM1 obręb Grodziec

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr ZRG.6220.6/3.2013.KK z dnia 12.06.2013r.  nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 04.10.2013r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 09.10.2013r. do dnia 31.10.2013r.w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w pobliżu planowanej inwestycji

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza