Data wydruku: 2022-07-05 20:11:31

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.03.2013.AU z dnia 4.10.2013 r. o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka linii napowietrzno-kablowej Ś.N. w Grodźcu, gmina Ozimek

Ozimek, dnia 4 października 2013 r.

ZMG.6733.03.2013.AU

  

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 października 2013 roku Pana Zbigniewa Śleziona reprezentującego Zakład Projektowo-Usługowy inż. Zbigniew Śleziona z siedzibą w miejscowości Opole, Ul. Kręta 8, 45-441 Opole, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

Budowa odcinka linii napowietrzno-kablowej Ś.N. w Grodźcu, gmina Ozimek 

 

Inwestor:                      TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, Ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Wnioskodawca:           Pan Zbigniew Śleziona reprezentujący Zakład Projektowo-Usługowy inż. Zbigniew Śleziona z siedzibą w miejscowości Opole, Ul. Kręta 8, 45-441 Opole, działający z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu, Ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Lokalizacja:                  dz. nr 965, 914, 892, 966, k. m. 1, dz. nr 236/2, 259/2, 260/3, 260/1, 

259/1, 278/4, 277/3, 278/5, 277/4, 277/5, 279/4, 277/7, 278/3, 277/8,  

k. m. 3 obręb Grodziec

 

Inwestycja:                   Budowa odcinka linii napowietrzno-kablowej Ś.N. od słupa nr 46 do słupa nr 28 w miejsce istniejącej linii napowietrznej przewidzianej do demontażu

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 7 października 2013 roku.

 

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet