Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 03:42:08

Obwieszczenia 2013 r.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2013-01-08 13:42:00
Wyświetl historię zmian

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.4/4.2013.KK z dnia 19.07.2013r o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie”, na działkach nr 1064/76, 1063/76, 1010/76, 861/76 obręb Antoniów.

Ozimek 19.07.2013r.

ZRG.6220.4/4.2013.KK                                           

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zmian.) zawiadamia, że w dniu 03.04.2013r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, 46 – 040 Ozimek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie”, na działkach nr 1064/76, 1063/76, 1010/76, 861/76 obręb Antoniów.

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr ZRG.6220.4/3.2013.KK z dnia 06.05.2013r.  nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 17.07.2013r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 22.07.2013r. do dnia 13.08.2013r.w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w pobliżu planowanej inwestycji

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk 

Zastępca Burmistrza 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2013-07-22 15:37:00
Wyświetl historię zmian