Data wydruku: 2022-07-05 21:22:14

Informacja Burmistrza Ozimka o odstąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oodziaływania na srodowisko dla projektu dokumentu " Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek - Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śl. do skrzyżowania z ul. Dylakowską. ZMG.6722.3.2012.JG z 10.04.2013 r.

ZMG.6722.3.2012.JG                                                                      Ozimek, dnia 10.04.2013 r.

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 4 oraz art.49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „ Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śl. do skrzyżowania z ul. Dylakowską”

                W oparciu o przepisy artykułu 48 ust.1 w związku z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Ozimka pismem z dnia 21.01.2013 r. zwrócił się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o wydanie opinii uzgadniającej odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzeniu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXI/199/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. dokumentu „ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Dylakowską”. Wniosek uzasadniono tym, iż realizacja ustaleń tego planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Zmiana mpzp ustalać będzie wykorzystanie istniejącego budynku usługowego dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej bez zmian dotyczących usytuowania i parametrów zabudowy. Istniejący obecnie nieużytkowany budynek usługowy ma być przebudowany na potrzeby gminnego budownictwa socjalnego. Realizacja ustaleń zmiany mpzp pozwalać będzie na wykorzystanie istniejącej zabudowy  - bez uszczuplania terenów biologicznie czynnych – dla potrzeb rozwoju funkcji zgodnie z ustalonymi potrzebami miasta. Teren objęty  zmiana mpzp obejmuje zabudowaną działkę, wyposażoną w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną usytuowaną przy drodze gminnej. W obszarze planu nie występują tereny objęte ochroną prawną, jak również teren ten nie jest położony w granicach obszaru objętego ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Realizacja ustaleń planu nie spowoduje zmiany zabudowy terenu. Rodzaj i zakres oddziaływań na środowisko będzie porównywalny lub mniejszy z dotychczasowym użytkowaniem budynku – w związku ze zmianą funkcji z usługowej na mieszkaniową prognozuje się mniej intensywne potoki ruchu ( niższa emisja zanieczyszczeń i propagacja hałasu), wyeliminuje powstanie ścieków technologicznych i odpadów z działalności usługowej. Realizacja ustaleń zmiany mpzp nie będzie powodować żadnych dodatkowych oddziaływań na środowisko. Jedyne chwilowe i odwracalne oddziaływania związane będą z użytkowaniem istniejącego budynku tj. powstaniem ścieków bytowych, powstaniem odpadów komunalnych, emisją zanieczyszczeń pyłowo – gazowych w wyniku niskiej emisji ( ze źródeł komunalnych) oraz propagacją hałasu do środowiska w związku z obsługą komunikacyjną terenu. Wszystkie wymienione oddziaływania są tożsame jak w przypadku wykorzystania istniejącego budynku dla potrzeb funkcji usługowych. W zasięgu obszaru objętego oddziaływaniem, którego granica pokrywa się z granicą terenu objętego miejscowym planem nie występują żadne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ani obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Ozimek.

W odpowiedzi na wniosek:

-  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.411.1.25.2013.ER  po przeanalizowaniu wniosku uzgodniła możliwość  odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożonego projektu zmiany planu. Uzasadniając, iż zmiana mpzp wprowadzi niewielkie modyfikacje w już istniejącym dokumencie, a  jego realizacja nie spowoduje znaczących oddziaływań na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem Nr NZ/KS-4321- 4-1/13 zaakceptował możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania określone w art.49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Burmistrz Ozimka odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków ( części obrębu Szczedrzyk oraz części obrębu Schodnia).

 

  • Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet