Data wydruku: 2024-05-30 14:37:51

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.2.2023.WM w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, w miejscowości Schodnia

Ozimek, dnia 13 czerwca 2023 r.

PGK.6733.2.2023.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

 z a w i a d a m i a m

że w dniu 13 czerwca 2023 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.2.2023.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr:

- 2230/1 karta mapy 2, obręb Schodnia,

- 910/111 karta mapy 4, obręb Schodnia

Projekt decyzji uzgodniony został z:

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem    Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr GL.ZPU.3.522.238.2023.JW z dnia 22.05.2023 r.

- Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.269.2023.KS z dnia 11.05.2023 r.

 Obwieszczenie wywiesza się w dniu 13 czerwca 2023 roku

Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

BIP – Internet

PGK/WM/aa

Z up. Burmistrza Ozimka
Andrzej Brzezina
Zastępca Burmistrza