Data wydruku: 2024-07-23 12:57:09

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6722.2.2022.PD o przyjęciu dokumentu wymagającego udział społeczeństwa.

Ozimek, dnia 28.04.2023 r.

PGK.6722.2.2022.PD

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ozimka o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz stacji uzdatniania wody w Ozimku uchwalonego uchwałą Nr LVI/526/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2023 r. oraz informuję że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, oraz z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek