Data wydruku: 2024-07-23 14:02:05

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6722.3.2023.PD w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowa Dolina

Ozimek, dn. 27.04.2023 r.

PGK.6722.3.2023.PD

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Krzyżowa Dolina.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr LVII/532/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowa Dolina, w granicach ewidencyjnych obrębu. Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu miejscowego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek (e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl), w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Ponadto zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie do dnia 31 maja 2023 r., które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Z up. Burmistrza Ozimka
Andrzej Brzezina
Zastępca Burmistrza