Data wydruku: 2024-03-04 13:01:34

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.1.2022.PD w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 28 października 2022 r.

PGK.6733.1.2022.PD

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24 października 2022 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.1.2022.PD w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr:
- 942/281 karta mapy 1, obręb Schodnia,

- 2273/447 karta mapy 2, obręb Schodnia,

- 161, 506/176, 508/175, 511/228, 514/223, 532/250, 663/227, 664/227, 712/160, 788/232, 792/232, 870/208 karta mapy 4, obręb Schodnia. 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr GL.ZPU.3.522.550.2022 z dnia 19.09.2022 r.

Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu:

Postanowienie nr SD.62.57.2022.AM  z dnia 14.09.2022 r.

 

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.697.2022.KS z dnia 13.09.2022 r.

 

BA GLASS Poland Sp. z o.o.

Opinia z dnia 26.10.2022 r.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 28 października 2022 roku 

Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

BIP – Internet

PGK/PD/aa