Data wydruku: 2024-05-30 14:31:30

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.4.2022.PD w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 17 października 2022 r.

PGK.6733.4.2022.PD

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 17 października 2022 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.4.2022.PD w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr: 2044/220, 1357/420, 2244/329, 2209/325, 1360/327, 1365/323, 1369/322, karta mapy 2, obręb Schodnia.

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr GL.ZPU.3.522.551.2022 z dnia 19.09.2022 r.

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.693.2022.KS z dnia 12.09.2022 r.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 października 2022 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • PGK/PD/aa

Burmistrza Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek