Data wydruku: 2024-07-25 20:57:00

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.1.2022.PD w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 8 czerwca 2022 r.

PGK.6733.1.2022.P

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 8 czerwca 2022 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.1.2022.PD w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr:
- 942/281 karta mapy 1, obręb Schodnia,

- 2273/447 karta mapy 2, obręb Schodnia,

- 161, 506/176, 532/250, 712/160, 870/208 karta mapy 4, obręb Schodnia.

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr GL.ZPU.3.522.235.2022 z dnia 14.04.2022 r.

Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu:

Postanowienie nr SD.62.28.2022.DT  z dnia 21.04.2022 r.

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.322.2022.KS z dnia 22.04.2022 r.

BA GLASS Poland Sp. z o.o.

Opinia z dnia 20.04.2022 r.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 8 czerwca 2022 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,
  • BIP – Internet
  • PGK/PD/aa

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza