Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-05-25 19:32:06

Obwieszczenia 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG. 6220.1/5.2020.KK z dnia 16.03.2020r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodnia Nowa i Schodnia w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej z odejściem do ul. Opolskiej (do skrzyżowania z ul. Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park Ride z tablicą interaktywną i miejscami postojowymi oraz wiatą rowerową".

Ozimek 16.03.2020r.

ZRGG. 6220.1/5.2020.KK                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), w związku z wnioskiem Pana Kazimierza Kurowskiego, Pracownia Projektowa PROKOM, ul. Ozimska 8 Ip., 45 – 057 Opole, działającego z upoważnienia Burmistrza Ozimka

zawiadamia

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodnia Nowa i Schodnia w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej z odejściem do ul. Opolskiej (do skrzyżowania z ul. Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park Ride z tablicą interaktywną i miejscami postojowymi oraz wiatą rowerową”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 Obwieszczono: 17.03.2020r.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska i
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2020-03-17 08:52:00
Wyświetl historię zmian