Data wydruku: 2022-01-21 04:07:07

Obwieszczenia 2019 r.

Zawiadomienie Burmistrza Ozimka Nr ZGK. 6220.6/7.2018.KK z dnia 15.01.2019r. o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 777/90, 212/2, 213/2, 214/2 w miejscowości Krasiejów".

 

 

ZGK. 6220.6/7.2018.KK                                                                                                                                                       Ozimek 15.01.2019r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zmian.) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Firmy PM Spółka z o.o., ul. Prudnicka 13A, 47 – 300 Krapkowice, dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 777/90, 212/2, 213/2, 214/2 w miejscowości Krasiejów”.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony wg wykazu w trybie art. 49 KPA
  2. ZGK-aa