Data wydruku: 2024-07-23 14:15:59

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.9/11.2016.KK z dnia 15.12.2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magazynu wyrobów gotowych wraz z wiatami, drogami manewrowymi i parkingiem" w miejscowości Jedlice.

Ozimek 15.12.2016r.

ZRG. 6220.9/11.2016.KK                                       

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353), w związku z wnioskiem Firmy BA GLASS POLAND Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60 – 349 Poznań, Zakład Produkcyjny w Jedlicach

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie magazynu wyrobów gotowych wraz z wiatami, drogami manewrowymi i parkingiem”, na terenie stanowiącym własność zakładu, a zlokalizowanym w miejscowości Jedlice, obręb Szczedrzyk, nr ewidencyjny działek od 1017/14 do 1017/33 oraz nr 1024.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Jedlice.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

  •          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  •          Sołtys wsi Jedlice (tablica ogłoszeń wsi Jedlice)
  •          Internet