Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-14 15:36:48

Obwieszczenia 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.7/5.2016.KK z dnia 27.10.2016r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt skupu złomu", położonego na części działki o nr ewid. 397/91 KM 7 obręb Ozimek

Ozimek 27.10.2016r.

ZRG.6220.7/5.2016.KK                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) w związku z wnioskiem firmy „APJ” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek

zawiadamia

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu”, położonego na części działki o nr ewid. 397/91 KM 7 obręb Ozimek.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie UrzęduGminy i Miasta w Ozimku.

 

 

 

 

 

 

  

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska i
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2016-10-28 11:28:00
Wyświetl historię zmian