Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-04-05 03:29:58

Obwieszczenia 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.4/6.2016.KK z dnia 28.06.2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774, w m. Antoniów"

Ozimek 28.06.2016r.

ZRG.6220.4/6.2016.KK                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45 – 231 Opole

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774, w m. Antoniów”

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie UrzęduGminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń wsi Antoniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska i
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2016-06-29 14:49:00
Wyświetl historię zmian