Data wydruku: 2024-07-21 14:59:03

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.5/6.2016.KK z dnia 28.06.2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki w km 10+369 i w km 10+497".

Ozimek 28.06.2016r.

ZRG.6220.5/6.2016.KK                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45 – 231 Opole

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki w km 10+369 i w km 10+497” .

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie UrzęduGminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń wsi Dylaki.

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita 

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Dylaki (tablica ogłoszeń wsi Dylaki)
  • Internet