Data wydruku: 2024-07-19 11:38:18

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.6/8.2016.KK z dnia 28.06.2016r. o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie pieca szklarskiego JE-2 (w tym montaż dogrzewu elektrycznego dającego wzrost wytopu szkła ze 140 ton/dobę do 220 ton/dobę) i modernizacji trzech istniejących linii 2.1, 2.2 i 2.3 do produkcji opakowań szklanych"

ZRG. 6220.6/8.2016.KK                                                                               

 Ozimek 28.06.2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23)

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie wszczęte na wniosek Firmy BA GLASS POLAND Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60 – 349 Poznań, Zakład Produkcyjny w Jedlicach,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie pieca szklarskiego JE-2 (w tym montaż dogrzewu elektrycznego dającego wzrost wytopu szkła ze 140 ton/dobę do 220 ton/dobę) i modernizacji trzech istniejących linii 2.1, 2.2 i 2.3 do produkcji opakowań szklanych”,zlokalizowanego w miejscowości Jedlice,  na działce o nr ewid. 1020/4 obręb Szczedrzyk, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Jedlice.

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Jedlice (tablica ogłoszeń wsi Jedlice)
  • Internet