Data wydruku: 2024-07-25 21:44:13

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.02.2016.AU z dnia 22.06.2016r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego i niskiego napięcia SN i nN wraz z zabudową złączy kablowych ZK oraz budową stacji transformatorowej słupowej typu STS po 20/400kVA dla zasilania budynków mieszkalnych

Ozimek, dnia 22 czerwca 2016 r.

ZMG.6733.02.2016.AU

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Andrzeja Kaczmarczyk, reprezentującego firmę „ELPO” z siedzibą: ul. Tysiąclecia 41A, 45-430 Opole, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Opolu, z siedzibą: ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego i niskiego napięcia SN i nN wraz z zabudową złączy kablowych ZK oraz budową stacji transformatorowej słupowej typu STS po 20/400kVA dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 949/281, 947/281, 948/281, 952/281, 946/281, 951/281, 950/281, 942/281, 943/281, 944/281, 945/281, k.m. 1, oraz dz. nr 532/250, 688/247, k.m. 4, obręb Schodnia.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 23 czerwca 2016 roku

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          ZMG/AU/aa