Data wydruku: 2024-03-04 06:56:50

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.02.2016.AU z dnia 10.05.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego i niskiego napięcia SN i nN wraz z zabudową złączy kablowych ZK oraz budową stacji transformatorowej słupowej typu STS po 20/400kVA dla zasilania budynków mieszkalnych

Ozimek, dnia 10 maja 2016 r.

ZMG.6733.02.2016.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 maja 2016 roku Pana Andrzeja Kaczmarczyk, reprezentującego firmę „ELPO” z siedzibą: ul. Tysiąclecia 41A, 45-430 Opole, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Opolu, z siedzibą: ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego i niskiego napięcia SN i nN wraz z zabudową złączy kablowych ZK oraz budową stacji transformatorowej słupowej typu STS po 20/400kVA dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Wnioskodawca: Pan Andrzej Kaczmarczyk, reprezentujący firmę „ELPO” z siedzibą: ul. Tysiąclecia 41A, 45-430 Opole

 

Lokalizacja: dz. nr 949/281, 947/281, 948/281, 952/281, 946/281, 951/281, 950/281, 942/281, 943/281, 944/281, 945/281, k.m. 1, oraz dz. nr 532/250, 688/247, k.m. 4, obręb Schodnia

 

Inwestycja: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN kablem ziemnym typu 3xXRUHKXS 1x70/25mm² długości 22,0m, linii kablowej niskiego napięcia nN kablem ziemnym typu YAKXS 4x120mm² długości 274,0m, zabudowa złączy kablowych ZK-2a+2P szt. 4 oraz budowa stacji transformatorowej słupowej typu STS po 20/400kVA

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 11 maja 2016 roku.

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  •          BIP – Internet