Data wydruku: 2024-07-19 11:28:28

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6722.1.2016.JG o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia

ZMG.6722.1.2016.JG

Ozimek, 27.05.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ozimka

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr XX/136/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia , obejmującej teren miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowegoplanu miejscowego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

                Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek (e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl), w terminie do dnia 30 czerwca 2016r.

Ponadto zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r., które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                                                                         Burmistrz Ozimka

                                                                                                                                              /-/ Jan Labus

Załączniki:
załacznik - granice planu miejscowego (628,82 kB)

załączył: Janina Grajoszek, Kierownik Referatu dnia 2016-05-27 10:07 Liczba pobrań: 130

Formularz wniosku (32,50 kB)

załączył: Janina Grajoszek, Kierownik Referatu dnia 2016-05-27 10:07 Liczba pobrań: 89