Data wydruku: 2024-07-23 12:58:35

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.11/6.2012.KK z dnia 03.09.2012r. o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa magazynu wyrobów gotowych w Warta Glass Jedlice S.A. na działce nr 1023/8”.

Ozimek 03.09.2012r.

ZRG.6220.11/6.2012.KK

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zmian.) zawiadamia, że w dniu 29.08.2012r. wpłynął wniosek Warta Glass Jedlice S. A., Jedlice, 46 – 040 Ozimek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa magazynu wyrobów gotowych w Warta Glass Jedlice S.A. na działce nr 1023/8”.

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr ZRG.6220.11/4.2012.KK z dnia 30.07.2012r.  nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 29.08.2012r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 04.09.2012r. do dnia 25.09.2012r.w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w pobliżu planowanej inwestycji

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza