Data wydruku: 2024-07-23 13:37:35

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.12.2012.KK z dnia 22.08.2012r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ozimek”

ZRG.6220.12.2012.KK

 

Ozimek 22.08.2012r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ozimek”

 

Wnioskodawca: Adam Hewig EAS Technics s.c., ul. Bluszcza 7a/6, 43 – 190 Mikołów

 

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, ul Waryńskiego 1, 45 – 047 Opole

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 

 

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet