Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-10-15 21:25:58

Obwieszczenia 2012 r.

 

                     

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.17.2012.KK z dnia 24.12.2012 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek na lata 2012 - 2032.

ZRG. 6220.17.2012.KK                                                                             Ozimek 24.12.2012r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 30 w powiązaniu z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.),

 

zawiadamiam

 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek na lata 2012 - 2032. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ww. dokumentu przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. Informuję o:

a) możliwości zapoznania się z projektem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek na lata 2012 - 2032, prognozą oddziaływania na środowisko oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek. Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46 – 040 Ozimek, pok. 217 lub 219, w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej www.ozimek.pl,

b) możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków, które mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Ozimek. Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46 – 040 Ozimek,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek. Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46 – 040 Ozimek, pok. 217 lub 219, w godzinach pracy urzędu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 27.12.2012 do 31.01.2013r. (uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ozimka.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Podano do publicznej wiadomości 24.12.2012 roku.

 

                                                                                                        z up. Burmistrza Ozimka

                                                                                                         /-/ Zbigniew Kowalczyk

                                                                                                           Zastępca Burmistrza

Autor: Andrzej Wolny
Data wytworzenia informacji: 2012-12-24 00:00:00
Opublikował: Andrzej Wolny
Kierownik Referatu
tel. 77 462 28 65
e-mail: a.wolny@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2012-12-24 10:13:00
Wyświetl historię zmian