Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 05:03:09

Obwieszczenia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.02.2015.AU z dnia 26.11.2015 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Bierdzany - GPZ Ozimek, polegającej na podwyższeniu i wymianie stanowisk słupowych zlokalizowanych w obrębie Antoniów / gmina Ozimek

Ozimek, dnia 26 listopada 2015 r.

ZMG.6733.02.2015.AU

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Krzysztofa Sulickiego reprezentującego Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ratajska 14/18, 91-231 Łódź, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Jasnogórska 11, 31-238 Kraków, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Bierdzany – GPZ Ozimek, polegającej na podwyższeniu i wymianie stanowisk słupowych zlokalizowanych w obrębie Antoniów / gmina Ozimek.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 216 i 138, k.m. 5, obręb Antoniów.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 listopada 2015 roku

 

Autor: Arkadiusz Ulman
Data wytworzenia informacji: 2015-11-27 00:00:00
Opublikował: Arkadiusz Ulman
Insp. ds. budownictwa
tel. 77 462 28 57
e-mail: a.ulman@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2015-11-27 08:10:00
Wyświetl historię zmian