Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:08:58

Obwieszczenia 2015 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach

BURMISTRZ OZIMKA

 Ozimek, 5 sierpnia 2015 r.

 ZMG.6722.1.2015.JG

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn, zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr XI/52/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach. Granice obszaru objętego planem wyznaczają:

-          od zachodu i południa - rów melioracyjny,

-          od północy - droga powiatowa nr 1740 (ul. Feniks), droga gruntowa (dz. 1017/33) i północna granica działek nr 1017/32, 1017/31, 1017/30,

-          od wschodu droga gruntowa (dz. 1024).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie  Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania.

 

Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Ozimka na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                          Jan Labus 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Sławomir Nowak
Informatyk
tel. 77 462 28 31
e-mail: s.nowak@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2015-08-06 10:14:00
Wyświetl historię zmian