Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:59:59

Obwieszczenia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.3/5.2015.KK z dnia 24.06.2015r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na.: ?Modernizacji jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bierdzany ? Ozimek?.

ZRG. 6220.3/5.2015.KK                                                                                                                         Ozimek 24.06.2015r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z wnioskiem Pana Krzysztofa Sulickiego, Ispol – Projekt Islandzko – Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o., ul. Ratajska 14/18, 91 – 231 Łódź, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45 – 047 Opole

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Modernizacji jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bierdzany – Ozimek”.

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2015-06-30 09:17:00
Wyświetl historię zmian