Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 03:15:33

Obwieszczenia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.9/11.2014.KK z dnia 14.05.2015r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw na działkach o nr ewid. 547/2 i 546/2 obręb Grodziec".

Ozimek 14.05.2015r.

ZRG.6220.9/11.2014.KK                                        

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.) w związku z wnioskiem Pana Kazimierza Ligas, ul. Zielona 1, 46 – 053 Chrząstowice

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw na działkach o nr ewid. 547/2 i 546/2 obręb Grodziec”.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2015-05-14 09:55:00
Wyświetl historię zmian