Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 03:10:02

Obwieszczenia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.2015.AU z dnia 17 marca 2015 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec na dz. nr 914, 955, 821, k.m. 1, obręb Grodziec

Ozimek, dnia 17 marca 2015 r.

ZMG.6733.01.2015.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 17 marca 2015 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.01.2015.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 914, 955, 821, k.m. 1, położonych w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Zarządcą drogi gminnej, Gminą Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Starostą Opolskim:

GN.6124.71.2015.MB z dnia 23.02.2015 r.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 marca 2015 roku

 

Autor: Arkadiusz Ulman
Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 00:00:00
Opublikował: Arkadiusz Ulman
Insp. ds. budownictwa
tel. 77 462 28 57
e-mail: a.ulman@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2015-03-17 08:56:00
Wyświetl historię zmian