Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:49:56

Obwieszczenia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.15/4.2014.KK z dnia 12.01.2015 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid. 914, 955 oraz 821 KM 1, obręb Grodziec”.

 

 

ZRG. 6220.15/4.2014.KK                                                                              Ozimek 12.01.2015r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54, 46 – 040 Ozimek

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid. 914, 955 oraz 821 KM 1, obręb Grodziec”.

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku