Data wydruku: 2024-07-15 07:19:46

Wsparcie dla inwestora
1. Stałe utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firm i szybkie reagowanie na zgłaszane przez nich wnioski.

Gmina Ozimek stara się zapewnić wsparcie przy rozwiązywaniu ważnych dla przedsiębiorców spraw, takich jak kwestie administracyjne czy infrastrukturalne, celem skrócenia ścieżki pozyskiwania informacji i dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności.

 2. Zapewniamy pomoc w kwestiach związanych z m.in.:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

- pozwoleniami na budowę - uzgodnieniami;

- pozyskiwaniem kolejnych nieruchomości w przypadku rozszerzenia działalności oraz w trakcie samego procesu inwestycyjnego;

- negocjacjami z dostawcami mediów i usług, instytucjami, urzędami i lokalną społecznością.

 3. Utrzymanie i rozwój infrastruktury:

- technicznej - budowa i rozbudowa sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do prowadzenia działalności;

- drogowej - budowa nowych dróg i rozbudowa dróg już istniejących;

- społecznej - zwiększanie liczby żłobków, przedszkoli, szkół, ułatwianie dostępu do kultury i sztuki, budowa obiektów sportowych i inne działania zapewniające odpowiedni standard usług publicznych.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis.

-Uchwała Nr XXV/233/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Opolskiego 2020 r. poz. 2889).

 

5. Inicjowanie współpracy z instytucjami okołobiznesowymi zapewniającymi wsparcie w tworzeniu, prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Gmina Ozimek oferuje pomoc i współpracę z:

- Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest Park”;

- Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki;

- Państwową Agencją Inwestycji i Handlu;

- Opolską Izbą Gospodarczą;

- LGD „Kraina Dinozaurów” oraz RLGD „Opolszczyzna”.

6. Organizacja spotkań biznesowych skierowanych do przedsiębiorców z terenu Gminy Ozimek.
Ozimskie Forum Gospodarcze jest odpowiedzią magistratu Ozimka na potrzebę prawidłowej komunikacji biznesu z samorządem.

7. Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji skierowanych do przedsiębiorców.
Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji skierowanych do przedsiębiorców dotyczących szkoleń, spotkań, konferencji, konkursów, możliwości pozyskania środków unijnych.

8. Pomoc w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników.

Pomoc w pozyskiwaniu, szkoleniu i doszkalaniu pracowników dzięki współpracy z Zespołem Szkół w Ozimku.