Data wydruku: 2024-02-24 05:06:46

Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek

Logo realizowanego projektu

 

Projekt

 

Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek

 

Umowa

RPOP.10.02.00-16-0003/21-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach

Osi priorytetowej X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działania 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Wartość

1 019 224,20 zł

Dofinansowanie

662 393,81 zł

 

Gmina Ozimek podpisała umowę o dofinansowanie projektu złożonego w ramach naboru 10.2 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Cel tematyczny – promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Priorytet – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Projekt przewiduje działania związane z infrastrukturą sportową, stanowiącą element uzupełniający działań społecznych. Projektem objęte zostaną następujące zadania:

  1. Remont nawierzchni sztucznego boiska trawiastego na kompleksie boisk Orlik w Ozimku.
  2. Przebudowa terenu parkingu przy kompleksie boisk Orlik w Ozimku na użytek lodowiska całorocznego w Ozimku.
  3. Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku.

Projekt będzie miał charakter kompleksowy i przyczyniał się będzie do aktywizacji. Infrastruktura stanowić będzie integralny element procesu rewitalizacji społeczności lokalnej.

Planowany termin realizacji rzeczowej – listopad 2022r.