Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-11-28 03:56:42

Informacje

Projekty rewitalizacyjne

Do projektów rewitalizacyjnych należą odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne; przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających poprawie życia mieszkańców; tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii społecznej, podejmowanie działań inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników); realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wspierania dostępu do usług; inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych budynków/pomieszczeń w celu adaptacji ich do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami; przebudowa, rozbudowa i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych lub treningowych polegająca jedynie na inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych.

Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

Projekt nr 1 pn. Artystyczny Ozimek – Remont wnętrza Domu Kultury w Ozimku na cele edukacji artystycznej i działalności regionu zakłada remont sali kameralnej po byłej pizzerii znajdującej się w budynku Domu Kultury z uwzględnieniem wymagań akustycznych, powstanie sala kameralna na 50 osób wraz z salą prób. Szacowana wartość projektu to ok. 1 000 000 zł – Obraz nr 1 przedstawia stan obecny.

Projekt nr 2 pn. Przebudowa budynku dawnej centrali telefonicznej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i centrum usług społecznych polega na przebudowie budynku dawnej centrali telefonicznej w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne i centrum usług społecznych, a także budowa chodnika komunikującego ten teren zamieszkania z miastem. Szacowana wartość projektu to ok. 2 600 000 zł – Obraz nr 2 przedstawia stan obecny

Projekt nr 3 pn. Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” zakłada m.in. remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Antoniowie z przeznaczeniem na rozwój działalności domu opieki dziennej skierowanego dla osób 60+ Działalność DDSW rozpocznie się w 2016r, poprzedzona zostanie zakupem niezbędnego wyposażenia. Szacowana wartość projektu to ok. 2 000 000 zł – Obraz nr 3 przedstawia stan obecny.

Projekt nr 4 pn. Pociąg do zmian - rewitalizacja obiektu Dworca Kolejowego w Ozimku i przestrzeni wokół niego. W ramach projektu ma zostać wyremontowany budynek dworca, zagospodarowany teren przed dworcem poprzez przystosowanie placu do zatrzymywania pojazdów oraz do korzystania przez podróżnych. Szacowana wartość projektu to ok. 500 000 zł – Obraz nr 4 przedstawia stan obecny.

Projekt nr 5 pn. Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanz’a w Ozimku przewiduje rewitalizację terenu dawnego Parku Hutnika i stworzenia w nim centrum kulturalno- rekreacyjnego. Na terenie obiektu ma powstać plac zabaw, liczne atrakcje w postaci gier terenowych oraz zmodernizowana zostanie istniejąca scena. Ponadto teren zostanie uzupełniony o monitoring oraz ogrodzenie obiektu. Szacowana wartość projektu to ok. 1 500 000 zł – Obraz nr 5 przedstawia stan obecny.

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

Projekt nr 1 pn.Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku (2 100 000 zł) – obraz nr 1a;

projekt nr 2 pn.Remont dachu Gminnego Zespołu Szkół oraz wymiana podłóg przy szatniach wraz z kompleksową modernizacją boksów szatniowych (ok. 1 000 000 zł) – obraz nr 2a;

Projekt nr 3 pn.Centrum Muzyki Liturgicznej w Ozimku (ok. 1 000 000 zł) – obraz nr 3a;

Projekt nr 4 pn. Klub Nowoczesnego Seniora (ok. 50 000 zł); Projekt nr 5 pn.Obywatelski Ozimek (ok. 50 000 zł); Projekt nr 6 pn. Skuteczne służby – bezpieczna rodzina (ok. 50 000 zł); Projekt nr 7 pn.Wielokulturowy Ozimek (ok. 50 000 zł); Projekt nr 8 pn. Szczęśliwe dziecko-aktywny rodzic (ok. 1 000 000 zł);

Projekt nr 9 pn. Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanym obszarze miasta (ok. 700 000 zł) - obraz 9a;

Projekt nr 10 pn. Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Korczaka z ul. Sikorskiego i ul. Słowackiego wraz z dojazdem do obiektów Gminnego Zespołu Szkół (ok. 1 000 000 zł) - obraz nr 10a;

Projekt nr 11 pn. Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Ozimku wraz z oświetleniem obiektu – etap II (ok. 200 000 zł) – obraz nr 11a