Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-23 23:41:03

Dostępność

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 6. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 7. W przypadku problemu z odczytaniem załączników w postaci skanów lub innych, można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Urzędu z prośbą o zreferowanie treści takiego pliku. Telefon kontaktowy:  77 462 28 00.

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Dążymy do tego, by serwisy ozimek.pl oraz bip.ozimek.pl spełniały wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Audyt dostępności 2015

W listopadzie 2015 serwis ozimek.pl oraz bip.ozimek.pl został poddany audytowi pod kątem dostępności. Wykryte zostały nieliczne drobne błędy w postaci:

Powyższe błędy zostały wyeliminowane a nastęnie redaktorzy zostali przeszkoleni pod kątem edycji zamieszczanych treści w celu zachowania zgodności z wytycznymi WCAG 2.0.

ASPEKT INFORMACYJNY

Dostępność to proces, a kluczową w nim osobą jest redaktor. To on bowiem publikuje teksty, zdjęcia, filmy czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Urząd Miasta i Gminy Ozimek przykłada ogromną wagę do języka komunikacji z obywatelami.

PRZYDATNE LINKI

 1. Web Content Accessibility Guidelines 2.0 - kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu
 2. Polskie tłumaczenie WCAG - kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu
 3. Serwis "Dostępne strony"kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu
 4. Podręcznik na temat tworzenia dostępności serwisów internetowych - kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu PDF, 4,1 MB
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 526) - kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu PDF, 435 KB