Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-09-25 05:57:28

Informacje

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI OKRiS

  1. Termin ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo.
  2. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty.
  3. Hologramy na kolejne lata będzie można otrzymać w URZĘDZIE GMIN I MIASTA w OZIMKU Ul. Dzierżona 4 B pok. 100 lub 118 oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
  4. Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświadczenie dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w „Regulaminie wydawania i użytkowania OKRIS”.
  5. Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora następuje poprzez naklejenie hologramów na wszystkich egzemplarzach karty.
  6. Jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów „Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” (np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, ktoś odszedł z rodziny lub przybył), Wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub przesyła informację drogą pocztową lub elektroniczną na adres rodzina@opolskie.pl dot. zmian.