Data wydruku: 2023-02-07 13:26:58

Usuwanie azbestu w 2022 roku

U S U W A N I E

A Z B E S T U

z terenu

G M I N Y  O Z I M E K

 

Gmina Ozimek informuje, że zamierza przystąpić do programu naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach programu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

  • demontaż (w tym przypadku trzeba dokonać odpowiedniego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Opolu i dołączyć do wniosku)
  • zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
  • transport;
  • unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte te nieruchomości, które zostały ujęte
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dofinansowanie nie dotyczy położenia nowego pokrycia dachu lub wykonania nowej elewacji budynku.

Wkład właściciela nieruchomości może wynosić do 30% kosztów zadania.

Zamiar uczestniczenia w programie należy zgłosić składając wniosek
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu – wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ozimek oraz w Urzędzie Gminy
i Miasta w Ozimku, pokoje 218 i 219, tel. 77-462-28-64 i 77-462-28-87.

Na zgłoszenia oczekujemy do 15 czerwca 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację z WFOŚiGW w Opolu.

Rok 2022 jest ostatnim rokiem na składanie wniosków o dofinansowanie na usuwania azbestu do WFOŚiGW w Opolu z dofinansowaniem NFOŚiGW dlatego warto skorzystać!

Załączniki:
Wniosek (215,25 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2022-03-10 16:38 Liczba pobrań: 29

Oświadczenia właścicieli (308,33 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2022-03-10 16:38 Liczba pobrań: 22

OCENA (232,68 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2022-03-10 16:38 Liczba pobrań: 18

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (211,62 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2022-03-10 16:38 Liczba pobrań: 26