Data wydruku: 2024-06-18 03:34:09

Karta informacyjna

KARTA  INFORMACYJNA

Wpis do rejestru oraz zmiana wpisu w rejestrze  działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ozimek

 

 1. I.      Opis procedury:

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru.
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ozimek jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

 

 1. II.      Wymagane dokumenty:

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 1. pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 1. III.      Opłaty skarbowe:

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00zł,1)  określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, w kasie Urzędu Gminy  i Miasta w Ozimku lub na konto – Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta; 46-040 Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B, nr rachunku 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002.

1) Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Burmistrza Ozimka zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012 roku.

 

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku lub na konto – Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta; 46-040 Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B nr rachunku 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002.

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

 

 1. IV.      Miejsce składania dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4 B,  od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

 1. V.      Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4 B,  II piętro – pokój nr 219, tel. 77-462-28-64 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

 1. VI.      Termin załatwienia sprawy:

Wpisu dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

 1. VII.      Podstawa prawna:

Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ),

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm. ), część I ust. 36 pkt 9a,

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).

 1. VIII.      Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu          w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Ozimka.