Data wydruku: 2024-07-15 07:14:46

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - budowa i eksploatacja

Budowa nowej przydomowej oczyszczalni ścieków

Krok 1. Załatwienie spraw dokumentacyjnych, należy rozpocząć od uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego wymaganego artykułem 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego.(w przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę),lub w sytuacji gdy jest to więcej niż 5,0 m oraz/lub odprowadzenie ścieku planowane jest do rowu melioracyjnego, rzeki lub urządzenia wodnego (które nie znajduje się na własnym terenie) wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zgłoszenie/pozwolenie składa się we właściwym terytorialnie Nadzorze Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Formularz druków można uzyskać w jednostce Wód Polskich lub na stronach internetowych. Uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia wodnoprawnego, pozwala na podjęcie kolejnych kroków administracyjnych w Starostwie Powiatowym. 

Krok 2. Właściciel nieruchomości przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód  jest zobowiązany zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) dokonać zgłoszenia budowlanego przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Opolu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Jeżeli zdecydujemy się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na samym początku drogi prowadzącej do wybudowania domu, najprościej jest wpisać oczyszczalnię do projektu budowlanego jako rozwiązanie gospodarki ściekowej. Dzięki temu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę mamy również zgodę na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

Krok 3. Przed rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie  z art. art.152-153, art.378 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska( t.j. Dz.U z 2022 r. poz.2556 z późń. zm.), właściciel nieruchomości jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia instalacji (przydomowej oczyszczalni ścieków) do Burmistrza Ozimka

 

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Obowiązek pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków 

Właściciel nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 , w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) jest zobowiązany musi udokumentować sposób pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych poprzez okazanie umowy korzystania z usług zakładu będącego gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za te usługi z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek czyli nie rzadziej niż raz w roku. 

Dokumenty te należy okazać w czasie kontroli prowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczeń i sposobu odprowadzania ścieków do środowiska

podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego zlokalizowane w aglomeracji nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Zgodnie z zapisami dyrektywy 91/271/EWG i w/w rozporządzeniem standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji.

W skład aglomeracji Ozimek wchodzą obszary następujących miejscowości: Ozimek, Antoniów, Biestrzynnik, Dylaki, Chobie, Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Schodnia, Nowa Schodnia, Pustków, Szczedrzyk i Jedlice. W załączniku UCHWAŁA NR XIII/95/19 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Ozimek wraz z mapami.

Równoważna liczba mieszkańców RLM aglomeracji Ozimek wynosi 18 112.

Właściciele nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, z której ścieki odprowadzane są do gruntu stanowiącego jego własność, mają obowiązek osiągnięcia wymagań w zakresie skuteczności oczyszczania ścieków:

  1. przydomowa oczyszczalnia znajduje się poza aglomeracją Ozimek– redukcja zanieczyszczeń musi wynosić min. 20% dla parametru określonego jako BZT5 oraz min. 50% dla zawartości zawiesin ogólnych (art. 11 ust. 4 rozporządzenia);
  2. przydomowa oczyszczalnia jest zlokalizowana w aglomeracji Ozimek – zawartość substancji zanieczyszczających w ściekach nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu w załączniku nr 3, a właściwych dla RLM aglomeracji Ozimek (art. 11 ust. 5 rozporządzenia). Załącznik znajduje się na dole strony w pliku pdf.

W związku z powyższym na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia właściciel nieruchomości eksploatujący przydomową oczyszczalnię ścieków jest zobowiązany do przeprowadzania badania ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni z częstotliwością właściwą dla RLM oczyszczalni poniżej 2000 – 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki. RLM oczyszczalni rozumie się przez projektowe obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców RLM

Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków powyższe badania wykonują na własny koszt, a wyniki badań okazują w czasie kontroli prowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Załączniki:
Uchwała - granice aglomeracji Ozimek (16,94 MB)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2023-07-13 10:58 Liczba pobrań: 9

Załącznik nr 3 do rozporządzenia- NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH (125,11 kB)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2023-07-13 10:58 Liczba pobrań: 16

Zgłoszenie (189,99 kB)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2023-07-13 10:58 Liczba pobrań: 12

Ulotka przydomowe z wymaganiami (424,84 kB)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2023-10-18 08:37 Liczba pobrań: 12