Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-04-22 02:49:40

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień  nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

  1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
  2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a)      wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b)      dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c)       dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d)      uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

 Termin i sposób załatwiania:

 Miejsce złożenia dokumentów:

 Burmistrz Ozimka

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek

Podstawy prawne: