Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-10-17 11:01:54

Bezpłatny transport i opieka oraz zwrot kosztów przewozu

BEZPŁATNY TRANSPORT I OPIEKA PODCZAS PRZEWOZU ORAZ ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Informacja

Organizatorem dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych jest Gminny Zakład Oświaty w Ozimku.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), obowiązkiem gminy jest:

1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim) a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

* 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

* 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  3. zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

Sposób zapewnienia bezpłatnego transportu i opiekę w czasie przewozu oraz zasady zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży ustala zarządzenie Nr OR.0050.71.2021 Burmistrza Ozimka z dnia 21 czerwca 2021.

 

Złożenie wniosku o bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub o zwrot kosztów przejazdu przysługuje:

* rodzicom dziecka

* prawnym opiekunom, na podstawie stosownych upoważnień.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek należy złożyć, do Burmistrza Ozimka, za pośrednictwem Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku (pok. 204 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek).

 

Informacji i wyjaśnień w sprawach bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz pracownicy Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku (adres jak wyżej, tel. 77 46 22 896).

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Agnieszka Walczak
aa
e-mail: a.walczak@gzo.ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-23 11:18:00
Wyświetl historię zmian