Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-22 23:30:15

Rekrutacja do klas pierwszych

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/ozimek

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

 

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ

 

·           Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/ozimekw terminie od 24 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych tj.:

Kryterium naboru

Liczba punktów

1

Kandydat, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*

20

2

Kandydat, który w roku szkolnym, w którym prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, realizuje wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w danej szkole

20

3

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, będzie uczyło się w danej szkole **

9

4

Kandydat, dla którego dana szkoła jest najbliższa miejscu jego zamieszkania**

3

5

Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły lub dana szkoła znajduje się na trasie dojazdu rodzica/opiekuna prawnego do pracy**

3

6

Kandydat, którego miejsce zamieszkania rodziny wspierającej rodziców/ opiekunów prawnych kandydata w opiece nad nim, jest najbliższe danej szkole**

2

 

* Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium, o którym mowa w pkt. 1 tabeli, jest oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

** Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt. 2-6 tabeli, jest pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata - wzory oświadczeń dostępne są w szkołach i na stronie https://nabor.pcss.pl/ozimek

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

  1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.