Data wydruku: 2024-07-15 06:41:11

Zadaj pytanie burmistrzowi

Zapraszamy do korzystania z nowej formy kontaktu z Mirosławem Wieszołkiem- Burmistrzem Ozimka. Za pośrednictwem poniższego formularza możecie zadawać pytania dotyczące spraw związanych z działalnością gminy Ozimek, Urzędu Gminy i Miasta lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Poniżej kilka ważnych zasad, o których należy pamiętać przed wypełnieniem i wysłaniem formularza:

 • Pytanie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail zadającego pytanie. Zapytania anonimowe nie będą rozpatrywane.
 • Pytanie powinno być sformułowane precyzyjnie, w formie 1–2 zdań, i zrozumiale oraz dotyczyć spraw ogólnych (nieindywidualnych) związanych z działalnością gminy Ozimek, Urzędu Gminy i Miasta lub gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Pytanie nie może zawierać danych osobowych osób trzecich.
 • Pytania dotyczące indywidualnych spraw, zawierające określenia powszechnie uznane za obraźliwe oraz groźby nie będą rozpatrywane.
 • Zabroniona jest wszelka aktywność o charakterze wykraczającym poza dopuszczalne normy prawne oraz zasady współżycia społecznego, w szczególności: używanie wulgaryzmów i gróźb; obraźliwe wypowiadanie się o innych osobach, oskarżanie ich; publikowanie lub głoszenie treści, których udostępnianie jest zakazane przepisami prawa; naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich; podszywanie się pod tożsamość administratorów lub innych osób; umieszczania odsyłaczy do stron internetowych oraz adresów poczty elektronicznej.

 

Warto też wiedzieć:

 • Odpowiedź odnosi się wyłącznie do zadanego pytania i będzie udzielona w zakresie kompetencji służbowych burmistrza oraz w zakresie zadań własnych gminy.
 • Odpowiedź będzie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pytania.

Odpowiedzi na pytania będą wysyłane jedynie na mail podany w zapytaniu.

 

 

 

Regulamin korzystania z serwisu

 1. Zadając pytanie użytkownik akceptuje zasady korzystania z usługi.
 2. Zapytania do burmistrza może kierować każda osoba będąca użytkownikiem publicznej sieci Internet.
 3. Użytkownik zadając pytanie zgadza się na przechowywanie wszystkich informacji napisanych przez użytkownika w bazie danych serwisu.
 4. Zasady obowiązują od momentu opublikowania.
 5. Burmistrz zastrzega sobie prawo zmiany zasad korzystania z usługi.
 6. Zmiany wchodzą w życie z chwilą wprowadzenia ich do tekstu zasad i zamieszczenia na stronie internetowej gminy Ozimek.

Pytania

 1. Pytanie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail zadającego pytanie. Zapytania anonimowe nie będą rozpatrywane.
 2. Pytanie powinno być sformułowane precyzyjnie, w formie 1–2 zdań, i zrozumiale oraz dotyczyć spraw ogólnych (nieindywidualnych) związanych z działalnością gminy Ozimek, Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku lub gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Pytanie nie może zawierać danych osobowych osób trzecich.
 4. Pytania z dużą ilością błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych lub zawierające określenia powszechnie uznane za obraźliwe oraz groźby nie będą rozpatrywane.

Odpowiedzi

 1. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do zadanego pytania i będzie udzielona w zakresie kompetencji służbowych burmistrza oraz w zakresie zadań własnych gminy.
 2. Odpowiedź będzie udzielona bez zbędnej zwłoki na mail podany w zapytaniu , jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pytania.
 3. Termin udzielenia odpowiedzi będzie uzależniony od liczby napływających pytań oraz od stopnia ich skomplikowania.
 4. Udzielona odpowiedź nie stanowi podstawy do roszczeń w świetle przepisów kodeksu cywilnego.

Zakazy

Zabroniona jest wszelka aktywność o charakterze wykraczającym poza dopuszczalne normy prawne oraz zasady współżycia społecznego, w szczególności:

 1. używanie wulgaryzmów i gróźb;
 2. obraźliwe wypowiadanie się o innych osobach, oskarżanie ich;
 3. publikowanie lub głoszenie treści, których udostępnianie jest zakazane przepisami prawa;
 4. naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich;
 5. podszywanie się pod tożsamość administratorów lub innych osób;
 6. umieszczania odsyłaczy do stron internetowych oraz adresów poczty elektronicznej.

W przypadku złamania któregokolwiek z powyższych zakazów administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do zastosowania poniższych środków:

 1. nieudzielenia odpowiedzi na pytanie;
 2. podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

 

KLAUZULA RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Ozimka. Dane kontaktowe: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku (ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek); tel. 77 46 22 800; e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Bachłaj ,e-mail: iod@ugim.ozimek.pl; 
 3. Pani/Pana dane osobowe:
 • będą przetwarzane w interesie publicznym, o którym mowa w art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji usługi „Zadaj pytanie Burmistrzowi ”.
 • mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, jednostkom organizacyjnym gminy Ozimek oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 
 1. W granicach i na zasadach opisanych w RODO ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację. 
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej: uodo.gov.pl). 
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości skorzystania z usługi „Zadaj pytanie Burmistrzowi”.