Data wydruku: 2024-06-23 06:36:44

Informacje ogólne dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  (Dz.U. z 2024 r. poz. 90 z późn. zm.). Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika o ile osoby te:

  • posiadają obywatelstwo polskie lub,
  • są uprawnione do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art.87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.) lub są zwolnione na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Ustawa przewiduje dwie formy ubezpieczenia :

  • z mocy ustawy (obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy lub dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu ustawy,
  • na wniosek (dobrowolne), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym jest deklaracją zawarcia umowy pomiędzy osobą zainteresowaną a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Strony zawierające umowę przyjmują na siebie wzajemne zobowiązania.

Rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników na wniosek jest zobowiązany do terminowego opłacania należnych składek, a KRUS ze swej strony gwarantuje świadczenia na warunkach określonych w ustawie.

Ubezpieczenie społeczne rolników na wniosek może ustać zarówno w wyniku złożenia przez osobę ubezpieczoną oświadczenia o odstąpieniu od ubezpieczenia, jak i w sytuacji zaprzestania opłacania należnych na to ubezpieczenie składek.

Wyodrębnia się dwa rodzaje ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Ubezpieczenie społeczne rolników zapewnia osobie ubezpieczonej, po spełnieniu wymaganych warunków prawo do określonych w ustawie świadczeń pieniężnych.

Ważne !

Zgodnie z art.37 ust.1 wyżej cytowanej ustawy „Rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności”.

  

Opracowanie: Katarzyna Bunkiewicz, Kierownik Wydziału Ubezpieczeń