Data wydruku: 2024-06-23 06:14:19

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA – EDYCJA 2024

Kwota 26 000,00 zł trafi do naszych sołectw w ramach tegorocznego rozdania środków z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Dnia 10 maja 2024 r. Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek podpisali umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

W tym roku z przyznanej pomocy skorzystają sołectwa: Antoniów, Biestrzynnik, Dylaki i Schodnia.

W Antoniowie zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego na potrzeby sołectwa. W Biestrzynniku sołectwo zostanie doposażone w stoły i ławki. Sołectwo Dylaki zakupi namioty. W Schodni świetlica zostanie doposażona w namioty i leżaki.

Planowana wartość realizacji zadań wynosi 31 200,00 zł, z czego wkład własny wynosi 5 200,00 zł.

Zdjęcie – www.opolskie.pl.