Data wydruku: 2024-07-21 16:16:31

Działy specjalne, termin składania deklaracji

Działem specjalnym produkcji rolnej, uzasadniającym objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

 1. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2
 2. uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100m2
 3. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200m2
 4. uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 powierzchni uprawowej
 5. Drób rzeźny :
 • kurczęta- powyżej 1000 szt. ( w skali roku )
 • gęsi – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
 • kaczki – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
 • indyki – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
 • strusie – powyżej 20 szt. ( w skali roku )
 1. Drób nieśny:
 • kury nieśne ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 2000 szt. ( w skali roku )
 • gęsi ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 200 szt. ( w skali roku)
 • kaczki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
 • indyki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
 • kury ( produkcja jaj konsumpcyjnych ) – powyżej 1000 szt. ( w skali roku )
 • strusie ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 6 szt. ( w skali roku )
 1. Zakłady wylęgu drobiu ( zdolność produkcyjna- liczba jaj ):
 • kurczęta – powyżej 3000 szt.
 • gęsi – powyżej 3000 szt.
 • kaczki – powyżej 3000 szt.
 • indyki – powyżej 3000 szt.
 • strusie – powyżej 50 szt.
 1. Zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
 • lisy i jenoty
 • norki
 • tchórzofretki
 • szynszyle
 • nutrie
 • króliki
 1. Pasieki powyżej 80 rodzin
 2. 10. Hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej oraz do ubezpieczenia zdrowotnego  jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.

Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

 Ważne!

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.), osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

 

Opracowanie: Zbigniew Żehaluk – Zastępca Dyrektora ds. Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu